TÜZÜK

ÜLKE MEDYA DERNEĞİ (ÜM-DER)
1.BÖLÜM
TEMEL HÜKÜMLER
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1- Derneğin adı “Ülke Medya Derneği” dir. Ülke Medya Derneği’nin kısa adı
“ÜM-DER”’dir. Derneğin Merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur.
DERNEĞİN AMACI
MADDE 2- Derneğin amacı;
Gazete, dergi, radyo, televizyon, haber ajansları ve internet alanlarında çalışan, çalıştırılan, yazı yazan, araştırma yapan gazetecileri, gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışanları, çalıştıranları bir araya toplamak, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını, koruyarak geliştirmektir.
Bunun yanı sıra medyadan hizmet alan kesimleri oluşturan; okuyucu, izleyici, dinleyiciler, yorumcular ve halkın medyadan talep ve isteklerinin doğru karşılanmasında köprü görevi yapmaktır.
Dernek, bu amacını gerçekleştirirken, yasalar çerçevesinde basın ve meslek ilkelerinin, demokrasi ve insan haklarının korunmasını gözeterek düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.
DERNEK FAALİYETLERİ
MADDE 3- Cemiyet, amacını gerçekleştirmek (Madde 2) için aşağıdaki çalışmalarda bulunur.
 1. a) Gazetecilik mesleğinin gelişmesi ve bu kesimden hizmet alanların isteklerinin de yerine getirilmesi yolunda, TBMM ve yürütme organlarıyla, resmi ve özel kurumlar ve kurullarda üyelerini temsil etmek,
 2. b) Bu iki alandaki Mesleki sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak, diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 3. c) Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirecek çalışmalar yapmak,
 4. d) Mesleğe yeni başlayan (stajyer) gazetecilerinin yönlendirilmelerini sağlamak ve iş bulmalarına yardımcı olmak.
 5. e) Üyelerin mesleki ve sosyal gelişimleri için kurslar, seminerler, konferans, panel ve toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak, mesleki çalışmaların değerlendirilmesi yolunda yayınlar yapmak,
 6. f) İhtiyaç sahibi üyelerine sosyal yardım yönetmeliği çerçevesinde; Yönetim Kurulu kararıyla gerekli yardımlarda bulunmak, üyelerin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları mesleki gezilerde kolaylıklar sağlamak,
 7. g) Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan diğer meslek derneklerinin bir araya gelerek oluşturulacak veya oluşturulan Federasyona üye olmak, üyelikten ayrılmak. Aynı şekilde uluslararası mesleki kuruluşların toplantılarına katılmak, üye olmak veya üyelikten ayrılmak,
 8. h) Tüzük hükümlerini ihlal eden üyeleri Disiplin Kurulu’na sevk etmek. Yönetim Kurulu kararıyla disiplin işlemleri uygulamak, meslek ilkelerine uymayan yayın ve davranışlar için üyesi olmayan gazetecilere, yayıncılara ve yayın organlarına karşı uyarı görevi yapmak, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri korumak için gerektiğinde diğer basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 9. i) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 10. j) Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli sosyal etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 11. k) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. m) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında temsilcilik açmak,
 14. n) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 15. o) Gençlere, mesleği sevdirmek ve bu anlamda mesleğe kazandırmak adına, etkinlikler düzenlemek, ilgili kurumlarla irtibata geçerek, ortak yapılacak projelerle okullarda mesleki etkinlikler yapmak, gençleri sektöre yöneltmek.
 16. p) Dernek, Türkiye genelinde konusu ve amacı doğrultusunda resmi ve özel AB projelerine katılmak, ortak ve paydaş olmak.
ÜYELİK
MADDE 4- Derneğin iki türlü üyesi vardır.
 1. a) ASIL ÜYELER; Gazeteler, dergiler, haber, fotoğraf ve film ajansları, radyo ve televizyon kuruluşları ile elektronik basın ve yayın kuruluşlarında “gazetecilik niteliğinde” ve çeşitli kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde fiilen ve/veya gönüllü olarak çalışmış ve çalıştırılmış olanlar, bu kesimden hizmet alan dinleyici, izleyici, okuyucu, yorumcu ve araştırmacılar 5.maddedeki nitelikleri de taşımaları halinde asıl üye olabilirler.
 2. b) ONURSAL ÜYELER; Ülke Medya derneğine ve gazetecilik, medya ve basın mesleğine yararı dokunan, dokunmuş olanlar ile Kamuoyunda başarısı, kişiliği ve duruşu ile takdir toplayanlardan, medya sahiplerinden, mesleki ilkeleri ve basın etiği prensiplerinin gelişmesine katkı sağlayan Türk ve yabancı uyruklular, kanunların öngördüğü biçimde Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyeliğe kabul edilebilirler. Onursal Üye sayısı yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin toplam sayısını geçemez. Onursal Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.
ASIL ÜYELİĞİN KOŞULLARI
MADDE 5- Asıl üye olabilmek için gerekli koşullar şunlardır:
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 1. a) Dernekler Yasası’na göre, derneklere giriş için gerekli niteliklere sahip olmak.
 2. b) Basın kartı şartı aranmaksızın gazetecilik niteliğindeki işte fiilen ve/veya gönüllü olarak çalışmış olmak, bu konulara ilgi duymak, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar içerisinde olmak, Medya alanında hizmet alan dinleyici, izleyici, okuyucu, yorumcu ve araştırmacı olmak,
 3. c) Mesleğin onuruna aykırı kötü ün sahibi olmamak,
ÜYELİK İÇİN BAŞVURMA
MADDE 6- Asıl üye olmak isteyenler, üye formu doldurarak üye olmak istediğini Dernek Yönetim Kurulu’na bildirir. En az iki asıl üyenin tavsiye imzasını taşıyan fotoğraflı başvuru formunu, Yönetim Kurulu en az 30 gün içerisinde değerlendirerek olumlu veya olumsuz karara bağlar. Üyeliğe kabul kararı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Onur üyeliğinin kabulü için, en az iki asil üyenin önerisi ile Yönetim Kurulu’nun oybirliği şartı aranır.
Üyelerin giriş aidatları ve yıllık aidatları, Genel Kurul’ca belirlenir.
ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ ve ÇIKARILMA
MADDE 7-
 1. a) İstifa, ölüm, gazetecilik mesleğinden tamamen ayrılmak,
 2. b) Dernek üyesi olabilmenin gerekli şartlarından herhangi birini yitirmek,
 3. c) Üç ay süreyle aidatını ödemeyen ve Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen borcunu yazılı uyarıyı takip eden bir ay içinde ödememek,
 4. d) Dernek Yönetim Kurulu’nca üyelikten kesin olarak çıkarılmak.
Her üye yazılı olarak bildirmek şartı ile dernek üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan veya çıkarılanlar üye olmaktan kaynaklanan tüm haklarını yitirirler.
Aşağıda belirtilen hallerde Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.
 1. a) Dernek dayanışmasını ve çalışmalarını bozacak hareketlerde, eylemlerde bulunmak, diğer üyeleri buna teşvik etmek,
 2. b) Derneğin adını kötüye kullanmak, Dernek faaliyetleri ile Ana Tüzük hükümleri ile Dernek organlarının karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek,
 3. c) Gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak.
ÜYELİK HAKLARI
MADDE 8- Her üye eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.
 1. BÖLÜM
ORGANLAR VE GÖREVLERİ
CEMİYETİN ORGANLARI
MADDE 9- Cemiyetin organları şunlardır.
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetim Kurulu
GENEL KURUL
MADDE 10- Genel Kurul, en üst ve en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine üç yılda bir Ekim ayında dernek merkezinin bulunduğu il’de yapılır.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
MADDE 11 – Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.
ÇAĞRI
MADDE 12 – Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyelere en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla duyurulur.
Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
TOPLANTI
MADDE 13 – Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
GENEL KURUL’UN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE 14 – Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimlerinin gizli veya açık oylama ile yapılacağına. Genel Kurul’da karar verilir. Diğer konulardaki bütün kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, mühürlenmiş zarfların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra seçim sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada. Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 15- Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
 1. a) Organların seçimi,
 2. b) Tüzüğün değiştirilmesi,
 3. c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması,
 4. d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. f) Mesleki federasyonlara katılma veya ayrılma, federasyon tüzüğüne öngörülen nitelikte ve sayıda delege seçmek,
 6. i) Uluslararası çalışmalar yapma, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara katılma ya da ayrılma,
 7. j) Giriş aidatı ile asıl üye yıllık aidatını belirleme,
 8. k) Derneğin feshi,
 9. l) Yasalar ve tüzüğün, Genel Kurul’a yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
YÖNETİM KURULU
MADDE 16- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen bir başkan ve 14 üyeden oluşur. Ayrıca 14 de yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu toplantılarını başkan yönetir, ilk toplantıda üyeler arasından 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sayman olmak üzere toplam 4 başkan yardımcısı ve 7 Yönetim kurulu üyesi seçilir. Seçim gizli oyla yapılır.
Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşturulur;
Başkan, Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanmadan Sorumlu), Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanattan Sorumlu), Başkan Yardımcısı (Medyadan Sorumlu),Başkan Yardımcısı (Hukuki İşlerinden Sorumlu), Genel Sekreter (Sekretaryadan Sorumlu/Genel Sekreter)                                                                         Genel Sayman (Mali ve İdari İşlerden Sorumlu/Genel Sayman), Yönetim Kurulu Üyesi
 Başkan derneği temsil eder. Yokluğunda başkanın vekâlet vereceği yardımcısı vekâlet eder. Başkan, Genel Kurul’da yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Kurullara seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını da içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri ile yılsonu itibariyle gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi’ni en büyük mülki idari amirliğine verir. Genel Sayman derneğin mali işlemlerinden ve bununla ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sorumludur.
Yönetim Kurulu kararları, üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Kararlar deftere geçirilir ve imzalanır. Üst üste dört olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği yönetim kurulu kararıyla sonlandırılır. Yönetim Kurulu’nda herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerin çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır. Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde Olağanüstü Genel Kurul iki ay içinde yapılarak yeni başkan seçilir. Yeni Başkan seçilene kadar Başkanlığa en yaşlı üye vekâlet eder.
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 17- Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
 1. a) Bütün çalışmaları tüzük çerçevesinde ve Genel Kurul kararlarına uygun bir biçimde yürütmek, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek. Cemiyeti temsil etmek,
 2. b) Özel ve tüzel kişilerle kamu önünde ve kamuoyunda temsil görevi yapmak,
 3. c) Gerekli durumlarda üyelerin bir veya birkaçına veya üçüncü bir kişiye bazı yetkilerini geçici olarak vermek,
 4. d) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, bütçe bölümleri arasında aktarma yapmak,
 5. e) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında değerlendirerek karar vermek,
 6. f) Gerektiğinde tüzükte yazılı amaçlara uygun bir veya birkaç yayın organı gerçekleştirmek, yayın birimleri kurmak,
 7. h) Yurt içinde ve yurt dışında gerek gördüğü hallerde temsilcilik açmak,
ı) Dernekler yasası, ilgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.
DENETİM KURULU
MADDE 18- Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurul kendi arasında bir başkan seçerek çalışmalarını yürütür. Kurul, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
MADDE 18 – Disiplin işlemleri, Yönetim Kurulu’nca yürütülür. Ülke Medya Derneği Yönetim Kurulu, yazılı şikâyet üzerine veya kendiliğinden yaptığı kovuşturma sonucunda, üyelik şartlarına, dernek tüzüğüne, mesleğin saygınlığına ve onuruna zarar verdiği saptanan üyeye, eylemin ağırlığına göre, yazılı uyarı, kınama ve üyelikten ihraç cezalarından birini verir. Karar üyeye tebliğ olunur. Bu kararlardan sadece, üyelikten çıkarma kararına karşı, Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır.
DANIŞMA VE ARAŞTIRMA KURULLARI
MADDE 19- Yönetim Kurulu, gerektiğinde danışma ve araştırma kurulları görevlendirebilir veya kaldırabilir.
III. BÖLÜM
MALİ VE İDARİ İŞLER
DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 20- Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
GELİR VE GİDER BELGELERİ
MADDE 21- Ülke Medya Derneği gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Ülke Medya Derneği giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ülke Medya Derneği, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler.
Ülke Medya Derneği tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar Ülke Medya Derneği ‘ne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 22-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
GELİRLER
MADDE 23 – Ülke Medya Derneği’nin gelirleri şunlardır;
01) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 10 TL giriş aidatı,
02) Her asıl üyeden alınacak aylık 1 TL üyelik aidatı,
04) Yasaların ve yönetmeliklerin Cemiyet’e sağladığı gelirler,
05) Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs. gelirleri,
06) Yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
09) Diğer gelirler.
DERNEK İÇ DENETİMİ
MADDE 24 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılır.
ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI
MADDE 25- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “alındı belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır. Bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili yönetmeliğine göre hareket edilir.
YETKİ BELGESİ
MADDE 26 –
     Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (EK- 19) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
     Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.
    Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
YARDIM ALMA
MADDE 27 – Ülke Medya Derneği, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 1. BÖLÜM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
MADDE 28 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılan ve oy kullanan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE 29 –
     Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
 1. a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:
Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 1. b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:
    Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.
KURUCULAR:
MADDE 30– Ülke Medya Derneği’nin kurucuları şunlardır:
Geçici Yönetim Kurulu Asıl
Ad-Soyadı                                          Görevi                                                 
1 – Aydın Tufan                                 Başkan
2- Abdurrahman Keskin                   Başkan Yard. (Teşkilatlanmadan Sorumlu)
3 – Hakan Gökkaya                           Başkan Yard. (Mali ve İdari İşlerden Sorumlu)
4 – Kemal Güllüoğlu                         Başkan Yard. (Sekreteryadan Sorumlu)
5-   Memduh Arslan                          Başkan Yardımcısı (Hukuk İşlerinden Sorumlu)
6-   Zeynep Aynur Bayram               Başkan Yard. (Medyadan Sorumlu)
7 – Belgin Saylan                              Başkan Yard. (Kültür ve Sanattan Sorumlu)
 Kurucular Kurulu yukarda belirtilen isimlerden oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir